HUISHOUDELIJK REGLEMENT

DOELSTELLING:

De Zwemaquademie (vzw Exsportise) will alle leden zo goed mogelijk leren zwemmen en hopelijk een “sportliefde” voor het leven helpen ontwikkelen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.

ALGEMEEN:

 • Gelieve steeds de richtlijnen en regels van het personeel van het zwembad in acht te nemen daar de lesgevers noch de V.Z.W. geen bevoegdheid hebben omtrent het gebruik van het zwembad
 • Zwembril wordt geadviseerd
 • Zwemshorten onder de knie zijn niet toegelaten
 • Bij lang haar wordt geadviseerd om een staart te maken en om klemmetjes te gebruiken opdat het haar geen belemmering voor de ogen en mond vormt

AANSLUITING:

Indien iemand lid wenst te worden van De Zwemaquademie, kan dit via ons online inschrijfformulier

Iedereen die lid is of lid wil worden, gaat akkoord;
 • Op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders op de hoogte moeten zijn van het huishoudelijk reglement. Dit reglement moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd en moeten we elkaar hierop kunnen aanspreken
 • Met de lidgelden en termijnen
 • Met de reglementen dewelke gelden in en rond de zwembaden
 • Met de niet-verantwoordelijkheid van De Zwemaquademie (vzw Exsportise) in geval van diefstal

ZWEMLESSEN:

 • Gelieve uw kind op het afgesproken uur en plaats klaar te hebben staan om de zwemles tijdig te kunnen aanvangen. Op deze manier kunnen we de afgesproken duur van de les garanderen. Mocht de lesgever aan de oorzaak liggen dat een zwemles te laat zou beginnen, dan garanderen wij uiteraard de afgesproken duur van de zwemles
 • Het is niet toegestaan voor ouders om de zwemles te vergezellen
 • Het is evenmin toegestaan om aangekleed het zwembad te betreden
 • Indien u een zwemles dient te annuleren dan kunnen we enkel een inhaalles voorzien wanneer er een doktersbriefje overhandigd wordt > dit kan bij de eerstvolgende les. LET WEL: Onze lesgevers zijn allen studenten en/of werkende mensen hetgeen het onmogelijk maakt om een inhaalles te plannen buiten zijn of haar huidige lessenrooster
 • Gelieve bij annulatie van een zwemles zo snel mogelijk de lesgever als de clubverantwoordelijke op de hoogte te brengen. Dit helpt ons om wachtenden, voor inhaallessen of een eerste testje, van dienst te kunnen zijn

LIDGELDEN EN BETALINGEN:

Artikel 1

 • Facturen dienen binnen de 8 kalenderdagen betaald te worden. Wij wensen onze lesgevers, zwemabonnementen, verzekeringen, etc. eveneens tijdig te betalen en rekenen hiervoor op steeds correcte betalingen van onze leden. Bij het niet tijdig betalen ervan, behoudt de V.Z.W. het recht de geplande zwemlessen te annuleren

Artikel 2

 • Elke inschrijving betekent aanvaarding door het lid van onze voorwaarden

Artikel 3

 • Privélessen: Het lidgeld wordt telkens berekend op basis van de overeengekomen vaste dagen en uren, en dit telkens vooraf en voor een periode van een kalendermaand
 • Groepszwemlessen: Het lidgeld wordt telkens berekend op basis van de termijn waaraan wordt deelgenomen > de eerste factuur wordt eventueel pro rata berekend op basis van het aantal resterende zwemlessen in diezelfde termijn

Artikel 4

 • Betaalde lidgelden worden enkel terugbetaald indien het lid langdurig niet
  kan aanwezig zijn (wegens ziekte, operatie, etc. > hiervoor is een medisch bewijsje voldoende)
 • Privélessen: Inkomgelden zijn NIET inbegrepen in de lidgelden
 • Groepszwemlessen: Inkomgelden zijn WEL inbegrepen in de lidgelden
 • Lidgelden kunnen jaarlijks worden aangepast en dit zonder expliciete communicatie hieromtrent > gelieve de tarieven te raadplegen op de respectievelijke activiteitenpagina’s

Artikel 5

 • Een verzekering van €5 per kalenderjaar wordt automatisch mee opgenomen in
  het lidgeld
 • Een waarborg van €5 voor de inkom van de groepslessen in Geel wordt automatisch mee opgenomen in het eerste lidgeld. Deze waarborg wordt teruggestort van zodra de groepslessen beëindigt worden

Artikel 6

 • In het geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dringend anders voorschrijft